De Intelligente Bedrijfscultuur™ – feitelijk onmisbaar

De Intelligente Bedrijfscultuur™ is een oplossing voor de grootste organisatorische uitdaging ooit.
Een integraal antwoord voor de grotere organisaties op de ontwrichtende eisen van deze tijd.

De snelle opkomst van start-ups toont aan dat de bestaande bedrijven het antwoord vaak schuldig blijven op de ingrijpende veranderingen die door de technologische ontwikkelingen worden aangejaagd. Komt dat door het achterblijven van de eigen technische inzichten of eerder door een te lage organisatorische reactiesnelheid?

Technologische deskundigheid kan worden ingekocht, reactiesnelheid echter moet met beleid worden georganiseerd.
Reactiesnelheid ligt voor een heel groot deel in de kwaliteit van de interne onderlinge overdrachten tussen de mensen.
Anders gezegd: in de manier van samenwerking, de bereidheid om slagvaardige eenheden te vormen, de bedrijfscultuur.

Leiderschap en bedrijfscultuur

Wat hebben leiderschap en bedrijfscultuur met elkaar te maken? Alles. Het is oorzaak en gevolg.

Vaak wordt een bedrijfscultuur ervaren als iets dat nu eenmaal zo is. Mede daarom wordt er vooral gestuurd op de bedrijfsstructuur, in de veronderstelling dat de bedrijfscultuur zich wel aanpast bij implementatie van nieuwe structuren en systemen. Maar dat is niet zo.

Daarom moet het andersom. We moeten aan de voorkant gaan sturen. We moeten veel meer gaan sturen op de cultuur, op de mensen, de oorzaken van de samenwerking in plaats van op de cijfers, de structuur, de gevolgen van de samenwerking.

Leiderschap heeft als hoofdfunctie het creëren van goed lopende samenwerking. Samenwerking volgt als vanzelf uit heldere communicatie, als de mensen elkaar begrijpen, als mensen minimaal op het gebied van onderlinge overdrachten dezelfde taal spreken. Eenduidigheid in communicatie is hierbij een onderbelichte en ondergewaardeerde noodzakelijkheid. Het is de kern van effectieve bedrijfsvoering.

Bedrijfsbrede implementatie

Eenduidigheid in communicatie heeft wel een belangrijke voorwaarde. Iedere leidinggevende moet meedoen en ieder moet ‘dezelfde taal’ spreken. Vergelijk het met de invoering van een nieuw computersysteem: de onderdelen moeten naadloos op elkaar aansluiten om de beoogde resultaten te verkrijgen.

Optimalisatie van samenwerking dient zelfs de ongeschreven regels en de officieuze verhoudingen te respecteren. Moverum heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkeld, gebaseerd op 25 jaar studie, onderzoek en ervaringen. Een uitgekristalliseerd programma van strategisch ingezette, hiërarchisch georiënteerde, in elkaar grijpende leiderschapstrainingen. Opgezet volgens de Moverum methode, voor de sleutelspelers, de dragers van de bedrijfscultuur, met respect voor onderlinge verhoudingen.

Hoe dat kan? Moverum heeft de broncode ontrafeld en leiderschap voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Leiderschap is een persoonlijke kwaliteit die, weliswaar het meest zichtbaar aan de top, op elk niveau van de organisatie nodig is voor gestroomlijnde samenwerking.

Pas wanneer echt iedere leidinggevende in de organisatie het gezag heeft om de dingen gedaan te krijgen, de mentaliteit bezit om zelf voorop te gaan en het ondernemerschap heeft om innovatieprocessen te initiëren en te begeleiden, dan pas kan de organisatie met deze tijd mee zonder de steeds groter wordende schade van reparaties achteraf.

Geschikt voor de 21e eeuw

Wat er dan gebeurt is bijna onvoorstelbaar. Als iedere betrokkene het beheerste gedrag vertoont dat van een gezagdrager mag worden verwacht, ontstaat overal in de organisatie de gecontroleerde handelingsvrijheid die continue optimalisatie entameert. En wel precies op de plekken waar de vraag ontstaat.

Microinnovatie dus.

Als al die mensen die zo goed weten hoe het zonder kosten beter kan, hun eigen ideeën kunnen realiseren ten gunste van het bedrijf, zal de intrinsieke motivatie met sprongen omhoog gaan en zal de drang tot regelgeving, bureaucratie als vanzelf afnemen. Dan wordt het (weer) interessant om te investeren in jezelf en het bedrijf.

De bedrijfscultuur wordt langs deze weg flexibel en dus aantrekkelijk voor de beste professionals. Er ontstaat een permanente geleidelijke reorganisatie van binnenuit, zonder de welbekende financiële en emotionele schade voor de betrokkenen en voor de organisatie. De kennis en ervaring van de oud gedienden blijft binnenshuis en zal op een natuurlijk wijze worden aangevuld met de ambitie van aanstormend talent.

Met andere woorden, er ontstaat een organisatie die in staat is mee te bewegen met de huidige technologische ontwikkelingen.

Een organisatie die geschikt is voor de 21ste eeuw.

Meer weten?

Bel ons op 020 – 41 61 930

4 meest recente blogs over bedrijfscultuur?

Nu verkrijgbaar:

Handboek voor een Intelligente Bedrijfscultuur – Koos Spee

ISBN 9789082610406

€ 22,50 incl. BTW per stuk

Boek bestellen?

Boek bestellen

Steeds meer professionals krijgen de vrijheid om hun eigen ontwikkelingspad te kiezen met bijbehorende trainingen en opleidingen. In principe een hele goede zaak, maar als het gaat om eenduidigheid in communicatie binnen een organisatie is dat niet zo handig. Eenduidigheid in communicatie is essentieel op veel terreinen en misschien nog wel het meest in de dagelijkse overdrachten tussen alle mensen in de organisatie. Hoeveel tijd en geld gaat er verloren omdat mensen elkaar gewoonweg niet goed begrijpen?

De Moverum programma’s in leiderschap zijn een implementatie van leiderschap waarbij elke betrokkene het persoonlijk gezag ontwikkelt om effectief dingen gedaan te krijgen. En als iedereen op dat gebied dezelfde taal gaat spreken, elkaar met een woord gaan begrijpen valt er enorm veel winst te behalen. Niet alleen financieel maar vooral in de flexibiliteit van de bedrijfscultuur. En flexibiliteit in de bedrijfscultuur is tegenwoordig geen overbodige luxe meer, eerder een voorwaarde om als bedrijf mee te kunnen met de huidige snelheid van technologische ontwikkelingen.

De moeite waard om dat eenduidig aan te pakken, net als een ERP implementatie. Moverum is de eerste die een dergelijk programma aanbied omdat Moverum de broncode van leiderschap heeft gekraakt en het daarmee voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt. Leiderschap is namelijk een persoonlijke kwaliteit die weliswaar het meest zichtbaar is aan de top maar in elke laag van de organisatie onontbeerlijk is voor gestroomlijnde samenwerking.

Pas wanneer iedere leidinggevende in de organisatie het gezag heeft om de dingen gedaan te krijgen, de juiste mentaliteit bezit om zelf voorop te lopen, het ondernemerschap bezit om innovatieprocessen in elk detail te initiëren en te begeleiden, dan pas kan de organisatie met hun tijd mee zonder alle kennis en ervaring van de oud gedienden overboord te zetten.

Een permanente, geleidelijke reorganisatie als het ware.

De MOVERUM ELP methode (Enterprise Leadership Program) is de grondige aanpak van de grootste organisatorische uitdaging ooit. Het is tevens het ontbrekende aanbod in de wereld van cursus, training en advies. Het is het antwoord voor de grotere en grote organisaties op de ontwrichtende eisen van deze tijd en alleen maar meer van die van de zeer nabije toekomst. Een snel groeiende wereld van start-ups vult nu de gaten die met een ELP implementatie zouden worden voorkomen.

Het curriculum  voor deze bedrijfsbrede aanpak is vergelijkbaar met de open inschrijving en ook de teameffecten van de eerder beschreven  teambenadering zijn overeenkomstig.

Het grote verschil is dat een ELP implementatie de buitengewoon krachtige stroomlijnende effecten van de interne en externe samenwerking doorzet van de top van de organisatie tot aan de werkvloer.

Het is niet zo bekend en niet elke bestuurder is zich er van bewust dat een dubble digit percentage van de bedrijfskosten het directe gevolg is van onjuist gedrag op al die momenten op al die plekken in de gehele organisatie.

Het ELP programma brengt al die onzuiverheden aan het licht, biedt directe corrigerende benadering en geeft de organisatie langs deze weg de gelegenheid om de eerst volgende jaren meerdere procenten per jaar te besparen op de kosten. Zonder grote ingrepen en langs natuurlijke weg zal de organisatie steeds adaptiever worden en steeds beter kunnen aansluiten bij de toenemende eisen van de wereld waarin zij zich beweegt.

Voor uitgebreide informatie over deze baanbrekende methodiek:

lees het Handboek voor een intelligente bedrijfscultuur

De reactiesnelheid die nodig is om als bedrijf geschikt te

Dat laatste is in dit tijdsgewricht een van de belangrijkste voorwaardeVroeger ging concurrentie over de vraag wie hetAs we speak worden steeds meer organisaties van binnenuit leeggegeten door een snel groeiende wereld van start-ups die de gaten vullen die bestaande organisaties laten liggen.
Cultuurprogramma’s, heisessies, consultancy, medewerkers onderzoeken of ideeen bus? Vergeet ‘t.
Nieuw, uniek en bepalend of jouw bedrijf geschikt is voor de 21e eeuw.

Eenduidigheid in communicatie blijkt binnen een grote organisatie al snel, schrik niet, 10% (faal-)kosten reductie op te leveren.
Gecombineerd met een effectieve communicatievorm, dan kan dat percentage zomaar verdubbelen.

Hoe dat kan? Moverum heeft de broncode van leiderschap ontrafeld waardoor effectiever communiceren door het ontwikkelen van persoonlijk gezag bereikbaar wordt voor iedereen. Van de hoogste bestuurders tot en met de meewerkend teamleiders. De scope is anders maar het principe is hetzelfde. Voor iedereen dus die binnen het bedrijf een hoofdrol speelt in de dagelijkse onderlinge overdrachten tussen mensen.